Beleidsthema's

Naast de vertegenwoordiging op overleg met het beleid, buigt Jo-In zich ook over meerdere thema's:

 

Arbeidswetgeving

Vzw Jongerenbegeleiding-Informant is één van de drie koepelorganisaties die werkzaam zijn binnen de sector van de Bijzondere Jeugdbijstand. Ze groepeert private organisaties die elk erkend zijn door
het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Jongerenwelzijn.  Kenmerkend is dat onze vzw geen werkgeversthema’s ambieert maar vooral inhoudelijke thema’s wil
aansnijden die de kern van de hulpverlening uitmaken.  

En toch werd, op aandringen van de leden-organisaties, een Werkgroep 'Arbeidstijd' opgericht, als platform voor uitwisseling over de omgang met arbeidswetgeving binnen de pedagogische werking.  
De problematiek van de moeilijke toepasbaarheid van de arbeidswetgeving leeft sterk onder de leden. Sterker nog, het is een noodkreet geworden omdat ze hun pedagogische projecten en hun organisatie bedreigd weten. 

De nota 'Arbeidswetgeving in de private organisaties van de bijzondere jeugdbijstand: mogen ook wij op maatschappelijke hulp rekenen' is het sluitstuk van het proces dat de werkgroep arbeidstijden liep doorheen 2012 en
2013. In onze opdracht als multifunctionele organisaties streven we naar een evenwicht tussen onze doelstellingen, een goede work-life balance van onze medewerkers en een te voorziene loonkost die binnen de gesubsidieerde middelen valt. De huidige arbeidswetgeving laat bij strikte toepassing niet toe om zonder overloon te werken.

Met deze nota willen we dit signaleren aan en erkenning krijgen voor het probleem door de overheid als maatschappelijke opdrachtgever. Het is de overheid die instaat voor de orde van subsidiëring en de geldende wetgeving. We verwachten van de betrokken overheid dat zij samen met ons deze impasse doorbreekt.

 

Jeugdsanctierecht

De Werkgroep Jeugdsanctierecht is een ‘neutrale’ vrijplaats waar mensen vanuit verschillende disciplines en instituten (universiteiten, advocatuur, magistratuur, beleid en werkveld jeugdhulp, …) samenkomen om te brainstormen over het beleid en de praktijk van de aanpak van jeugddelinquentie.

In 2013 schreef de werkgroep het rapport "Jeugdsanctierecht voorgesteld. Naar een constructief jeugdsanctierecht", waarin enkele contouren en voorstellen worden geformuleerd inzake de organisatie en hervorming van het jeugdsanctierecht binnen de 6de Staatshervorming. Hilde Geudens stelde op 17 september 2014 het rapport voor aan het Raadgevend Comité van Jongerenwelzijn. Het Raadgevend Comité gaf aan de vijf principes van de werkgroep Jeugdsanctierecht van belang te vinden in de verdere uitwerking van een nieuw jeugdsanctiekader.

Daarnaast richtten we in 2014 een schrijven naar Minister Vandeurzen en Administrateur-Generaal Stefaan Van Mulders. In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 en de beleidsnota van Minister Vandeurzen wordt geschreven over een nieuw jeugd(sanctie)decreet.

In deze teksten herkennen we de geformuleerde principes inzake jeugd(sanctie)recht van de werkgroep jeugdsanctierecht en vinden we ook meerdere van onze voorstellen terug over hoe een constructief jeugdsanctierecht vorm kan krijgen in het licht van de 6de staatshervorming. Er zijn echter ook enkele keuzes geformuleerd waar we ons vanuit onze principes en voorstellen niet in kunnen vinden, waaronder het behoud van de mogelijkheid tot uithandengeving.

We willen in het verdere traject, ter concretisering van het jeugd(sanctie)recht, hierover blijvend in dialoog gaan binnen de werkgroep Jeugdsanctierecht, alsook op andere fora. Van hieruit werd naar de Minister en Administrateur-Generaal het engagement geformuleerd om hierover met het beleid mee verder in gesprek te gaan en de vraag om ons als actieve partner uit te nodigen in verdere denkoefeningen.

In 2015 zal aan een verder inhoudelijk traject vorm gegeven worden.

Leden van de Werkgroep Jeugdsanctierecht 2015

Voorzitter: Geert Decock (Unie van Jeugdadvocaten)

Secretaris: Annelies Mincke (vzw Jongerenbegeleiding-Informant)

 • Leen Ackaert (Kinderrechtencommissariaat)
 • Min Berghmans (Steunpunt Jeugdhulp)
 • Jan Bosmans (Vlaams Welzijnsverbond)
 • Sabine Bourgeois (vzw Oranjehuis)
 • Christel De Craim (FOD Justitie)
 • Roel de Cuyper (Psychiatrisch Centrum Sleidinge)
 • Raf De Mulder (CAB Gent)
 • Lucia Dreser (Jeugdrechtbank Brugge)
 • Sofie Geerts (CJGB Kortrijk)
 • Hilde Geudens (vzw Tonuso)
 • Eef Goedseels (Nationaal Instituut Criminologie en Criminalistiek)
 • Kevin Goris (VUB)
 • Katrien Herbots (SOM)
 • Sabien Hespel (KU Leuven)
 • Ilse Jaspers (BAAL)
 • Christian Maes (Ere-Parketmagistraat)
 • Magda Massoels (Gemeenschapsinstelling De Hutten)
 • Prof. dr. Stefaan Pleysier (KU Leuven)
 • Bauke Pouseele (Vereniging Ons Tehuis)
 • Prof. dr. Johan Put (KU Leuven)
 • Marjan Rom (Kinderrechtencommissariaat)
 • Bart Sanders (vzw De Patio - BAAB)
 • Willy Vandamme (vzw Jongerenbegeleiding-Informant)
 • Heidi Vanheste (HCA Oost-Vlaanderen)
 • Natalie van Paesschen (vzw Alba)
 • Sofie Van Rumst (Unie van Jeugdadvocaten)
 • Prof. dr. Eugeen Verhellen (UGent)
 • Karel Verleije (Parketcriminoloog)
 • Prof. dr. Lode Walgrave (KU Leuven)

 

Dagbegeleiding in groep

Sinds de start van het Experimenteel Modulair Kader werken de voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg niet langer in werkvormen, maar in modules. Deze omwenteling heeft in heel wat organisaties veranderingen met zich meegebracht, waarbij inhoudelijke en organisatorische keuzes werden gemaakt. Dit zowel voor de modules verblijf, contextbegeleiding, alsook voor de module dagbegeleiding in groep.

De vroegere werkvorm van het dagcentrum is opgesplitst in een module 'dagbegeleiding in groep' en 'contextbegeleiding'. De module dagbegeleiding in groep kent op heden een grote verscheidenheid overheen organisaties, gaande van een dagcentrum naar een module binnen een pedagogische entiteit. Er is sprake van verschillende invullingen, visies, modellen, … van deze module.

Dagbegeleiding kent heel wat actuele uitdagingen, die ons verplichten opnieuw stil te staan bij een vernieuwde inhoudelijke en organisatorische invulling en die bijgevolg ook aanleiding geven tot het schrijven van deze nota, m.n.:

 • het Experimenteel Modulair Kader (EMK) en de start van Integrale Jeugdhulp (IJH) met de  Intersectorale Toegangspoort;
 • de actuele discussies rond de geregistreerde cijfers inzake bezetting en benuttig van de module dagbegeleiding binnen het EMK;
 • de recente oefening rond de actualisering van de module contextbegeleiding.

In juli 2014  vatten we binnen Jo-In het inhoudelijk proces  tot het schrijven van deze nota aan, om tot een visietekst te komen waarmee we proactief een insteek wilden geven rond hoe onze leden naar de module dagbegeleiding in groep in de toekomst kijken. Een insteek waarmee we de eigenheid van de module dagbegeleding i.f.v. het nieuwe landschap/veranderde context herformuleren en als basis om verder in gesprek te gaan met IVA Jongerenwelzijn, de koepels en het VSD.

Op 15/10/2014 ontvingen we ook een voorstel tot actualisering van dagbegeleiding in groep vanuit IVA Jongerenwelzijn (voorstel d.d. 14/10/14). De inhoud en krijtlijnen van dit voorstel geven bijgevolg ook verder richting aan deze nota.