Digitale media, internettools en mediawijsheid

Tonuso vzw en Informant voorzien tot 2018 tal van gratis opleidingen en intervisiemomenten rond digitale media en mediawijsheid in de provincie West-Vlaanderen. Voor de andere provincies verwijzen we graag naar ons algemeen aanbod van e-hulpvlaanderen.
Onderzoek wijst uit dat zo goed als alle jongeren in Vlaanderen toegang hebben tot internet.  Van Deursen (2010) geeft in zijn onderzoek aan dat jongeren meestal goede technische en operationele vaardigheden hebben maar moeilijkheden ondervinden bij het kritisch omgaan met media inhouden en het halen van sociaal en/of economisch voordeel uit het gebruik van digitale media. Het gebrek aan deze digitale vaardigheden bemoeilijk dus maatschappelijke participatie. Het is dus niet het medium zelf die zorgt voor sociale ongelijkheid dan wel de manier waarop jongeren met het medium kunnen omgaan en er al dan niet strategisch voordeel uit halen in het dagelijks leven, zoals Ilse Mariën in haar onderzoek terecht aangeeft. Op vandaag bestendigen de digitale media vaak de bestaande mechanismen van sociale uitsluiting in plaats van ze te verminderen.  Het aanbieden van toegangsmogelijkheden via school, jeugdhuizen, buurthuizen, bibliotheken,… is dus onvoldoende om de digitale participatie van kinderen en jongeren te garanderen. Het versterken van de soft skills om met deze media om te gaan, is de sleutel naar weerbaarheid en participatie.

Dit project wil inzetten op het dichten van de digitale kloof bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. We mikken niet meteen op het vormen van de jongeren zelf dan wel op de begeleiders en opvoedingsfiguren er rond. Op deze manier bereiken we met dit project veel meer jongeren.  Uit het Mediatrain onderzoek (2011-2013) bleek immers dat de kennis, vaardigheden en attitudes van de opvoedingsfiguren een bepalende factor zijn in de kansen op participatie bij de kinderen. Hoe zelfverzekerder de begeleiding met digitale media omgaan, hoe bewuster kinderen en jongeren leren werken met deze middelen. Precies daar loopt het op vandaag mank. In (residentiële) voorzieningen in de jeugdhulp horen we vaak dat begeleiders hier helemaal niet mee bezig zijn en dat de jongeren dat allemaal veel beter kennen. Er is duidelijk nood aan een attitudeverandering bij professionals en opvoedingsfiguren in het algemeen om het thema ‘mediawijsheid’ en ‘werken met digitale media’ als deel van de opvoedingsverantwoordelijkheid te zien.  

Concreet willen we met dit project inzetten op verschillende terreinen (vorming, netwerkvorming, visiebepaling,…)  en met verschillende partijen zoals professionals, intermediairen (hoger onderwijs, verenigingen waar armen het woord nemen, buurtinitiatieven,…) en opvoedingsverantwoordelijken (ouders en pleegouders).

Meer info bij Johan Moreels

Dit project is mogelijk dankzij de steun van de provincie West-Vlaanderen.

 


Na een met succes afgerond project MediaTrain biedt het consortium e-hulpvlaanderen.be een modulair opgebouwd opleidingsaanbod aan rond de plaats van ICT in een veranderend hulpverleningslandschap. Dit zal aangeboden worden binnen een open aanbod waarvan de data asap worden vrijgegeven maar anderzijds kunnen deze modules ook op maat van elke organisatie worden aangeboden.  
Het consortium bestaat uit KHLim, Thomas Moore, Tonuso vzw en Jongerenbegeleiding-Informant.
 
Mogelijke modules:
Module 1: internet als instrument in je organisatie met o.a. veiligheidsplannen, implementatie, change management rond ICT (2 dagdelen) (doelgroep leidinggevenden)
Module 2: e-coaching  met o.a. methoden om online te coachen, krachtgericht werken met inzet van ICT, digitaal cliëntoverleg, internet tools als extra taal in de begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen, … (4 dagdelen) (doelgroep leidinggevenden en begeleiders)
Module 3: e-safety en deontologie met o.a. veiligheidsplannen, bestaande regelgeving rond o.a. privacy, … (1 dagdeel) (doelgroep leidinggevenden en begeleiders)
Module 4: Mediawijsheid met o.a. wat is mediawijsheid, cyberpesten, verslavend gedrag, informatievaardigheden, methodieken, reclame, … (doelgroep begeleiders en leerkrachten)
 

Afhankelijk van de voorkennis en specifieke vragen passen we alle modules aan omtrent inhoud en duur.

Begeleiders: Jo Van Hecke, Davy Nijs, Tom Vandries en Johan Moreels

Meer info: Johan Moreels

Aanbod